ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา  2557
โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ


ชั้น 
ชาย 
 หญิง รวม
อนุบาล 1 
19827
อนุบาล 2 
121628
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
131225
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
95413
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
6511
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 494
13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 559
14
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 12
1
13
 รวม8559144


ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ


ชั้น 
ชาย 
 หญิง รวม
อนุบาล 1 
121628
อนุบาล 2 
141125
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
9413
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
6511 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 9 413
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 45
14 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 512 
13 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 8  

16 
 รวม7558133


ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา  2555
โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ

ชั้น
ชาย
 หญิง รวม
อนุบาล 1 
12
15
27
อนุบาล 2 
14
11
25
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 85 13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 10515
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 6 915
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4121
13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 97
 16
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
  8
5
 13
 รวม7958
137