ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1

 รายชื่อครูตำแหน่ง สอน
 นายบุญส่ง กว้างนอก

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
                  ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา   กศ.ม. 

จบจาก      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว/ด/ป เกิด  18  ตุลาคม  2499

เบอร์โทรศัพท์  


 

 
นายนันทวุธ  รักษ์มณี
ตำแหน่ง   ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา   ค.บ.
จบจาก      
ว/ด/ป เกิด  17  ตุลาคม 2496
เบอร์โทรศัพท์
 

นางสอิ้ง  ศาลาศักดิ์
ตำแหน่ง   ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา   
จบจาก
ว/ด/ป สอนประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
  
นางทองเพชร  รัตนอังศิริกุล 
 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
จบจาก
ว/ด/ป               สอนประจำชั้น
           ประถมศึกษาปีที่ 6
 
นายสุภาพ  วงศ์ฮาด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
จบจาก
ว/ด/ป

 


สอนประจำชั้น
             ประถมศึกษาปีที่ 3
 
นางยุวดี  กุลนาฝาย
 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
จบจาก
ว/ด/ป
 สอนประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
นายอุทัย  ประสานวงศ์ 
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา   ศศ.ม.
                      ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
จบจาก           มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น
ว/ด/ป เกิด      12  กรกฎาคม  2509
โทร                081-0625196
สอนประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 
นางศิริวรรณ  เพ็งชัยภูมิ
 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
จบจาก
ว/ด/ปสอนประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
 
นายวิเชียร  วัฒนกุลไพศาล 
 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
จบจาก
ว/ด/ป
 
นางสมพักตร์  กระจ่างฤทธิ 

 ตำแหน่ง   พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา    ปริญาตรี

จบจาก   สถาบันราชภัฏจังหวัดชัยภูมิ

ว/ด/ป  เกิด   
สอนประจำชั้น
ปฐมวัย 2  
นางสาวกมลพรรณ  สวรรณา 

ตำแหน่ง   ครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษา  ปริญาตรี

จบจาก   สถาบันราชภัฏพระนคร

ว/ด/ป เกิด   3  เมษายน  2519

เบอร์โทรศัพท์   089-5268436 

 
 นายปณตกร    ปลื้มชัย

ตำแหน่ง   พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา    ปริญาตรี

จบจาก   

 
นางสาวอนุสยา  ศรอินทร์ 

ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ธุรการ

วุฒิการศึกษา   ปริญาตรี

จบจาก
ว/ด/ป 

 

 
นางสาวบังอร  เกยสันเทียะ 

 ตำแหน่ง   พี่เลี้ยงเด็กพิการ

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปีที่ 6

จบจาก  
ว/ด/ป

 
นางสาวสุสาคร  หาญรักษ์

 ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

วุฒิการศึกษา  

จบจาก    

ว/ด/ป  เกิด   

เบอร์โทรศัพท์   

 
 
นายพรชัย  ชัยดี

ตำแหน่ง   นักการภารโรง

วุฒิการศึกษา
จบจาก
ว/ด/ป 
 

 


 

นางหนูเค็ง  สุทธิชาติ

ตำแหน่ง แม่บ้าน

วุฒิการศึกษา   ประถมศึกษาปีที่ 6  
จบจาก
ว/ด/ป