ประวัติโรงเรียน


ตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการ  เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในโรงเรียนมีดังนี้  คือ

1.       นายปลอด  เพียรชอบ  เป็นครูใหญ่คนแรก  เมื่อปี  .. 2482

2.       วันที่  8  ตุลาคม  .. 2501  ได้งบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน  20,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2501  เป็นอาคารเอกเทศ  แบบ  .1   จำนวน  2  ห้องเรียน  (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)

3.       ปี พ.. 2521  กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่  โดยประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  2521  โดยให้โรงเรียนสอนตามหลักสูตรใหม่  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  ตามลำดับ  (ระบบการศึกษา  6.3.3)

4.       ปี  .. 2523  ได้มีกฎหมายโอนโรงเรียนประชาบาล  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ไปสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ

5.       ปี  .. 2525  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  .1   จำนวน  4 ห้องเรียน  เป็นเงิน  152,320  บาท 

6.       ได้รับงบประมาณขุดบ่อเลี้ยงปลา  เป็นเงิน  30,000  บาท

7.       ปี  .. 2540  โรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาล  3  ขวบ  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา

       ของกระทรวงศึกษาธิการ 

8.       ปี  .. 2546  โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนรู้  รวมงบประมาณ  280,000 บาท   

ปี พ..2547   โรงเรียนได้มอบอาคารเรียนรู้ให้แก่ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1  โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ นายสายัณห์  ผาน้อย    

เป็นผู้รับมอบ

9.       ปี พ.ศ. 2548 2550 ได้รับงบประมาณปรับปรุงสวนสมุนไพร สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย งบประมาณ  35,000 บาท 

10.   ปี  .. 2549  โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,000  บาท และได้รับงบประมาณเปลี่ยนหลังอาคารเรียนหลังที่ 2 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท

11.   ปี พ.ศ. 2551  ปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียน งบประมาณ 20,000 บาท ปูพื้นกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณ 40,000 บาท  ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน  หลังที่  1  งบประมาณ  60,000  บาท  หลังที่ 2งบประมาณ  52,800  บาท  ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน  1  เครื่อง 

       ได้รับสื่อสัญญาณดาวเทียม  จำนวน  6  ชุด  โทรทัศน์รับสัญญาณดาวเทียม  จำนวน  12  เครื่อง 

12.   การเรียนการสอนเปิดสอนชั้น  อนุบาล  4 – 5 ขวบ  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ 2551  ปรับปรุง พ.. 2553 ปัจจุบันมีนักเรียน  142   คน


ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1.ข้อมูลทั่วไป

        1.1 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ   ตำบลบ้านค่าย   อำเภอ เมือง  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36240  โทรศัพท์  044 -899119  

               สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

1.2    เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับประถมศึกษา

1.3    มีเขตพื้นที่บริการ    2  หมู่บ้าน   ในเขตบริการ  2  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านวังก้านเหลือง หมู่ที่  2   และบ้านเสี้ยวน้อย  
หมู่ที่ 
8

               นอกเขตบริการ  2  หมู่บ้าน ได้แก่   บ้านปึกคงคา  หมู่ที่   10   บ้านค่ายหมื่นแผ้ว   หมู่ที่  1

2.ข้อมูลด้านการบริหาร

     2.1   ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่   นายบุญส่ง    กว้างนอก   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา บริหารการศึกษา

         2.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร      -

         2.3  ประวัติโดยย่อ

ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2482   โดยดำริของนายหรั่ง   สิงห์คำพล   ธรรมการ   อำเภอเมืองชัยภูมิ  ทั้งนี้มอบหมายการก่อสร้างให้  นายอาด   มีแก้ว  ผู้ใหญ่บ้านวังก้านเหลือง  หมู่ที่  17  ตำบลบ้านค่าย   พาราษฎรในหมู่บ้านดำเนินการก่อสร้างโดยสละทรัพย์ตน  ราษฎรได้สละหญ้ามุงหลังคา  คนละ  1  ตับ  มุงหลังคาจนสำเร็จเรียบร้อย  ม้านั่งและโต๊ะเรียนยังไม่มีใช้ไม้กระดานทำเป็นที่รองเขียน  โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ   มีเนื้อที่  13  ไร่  3  งาน  27  ตารางวา  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  180  หมู่ 2  โรงเรียนนี้อยู่ด้วยเงินบำรุงการประถมศึกษา  ประชาบาล  และได้จัดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – 4

 


พันธกิจ

1.       จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2.       มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

3.       ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 เป้าประสงค์

1.       ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  รักการอ่าน

2.       นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.       โรงเรียนเป็นแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.       ร้อยละ  90  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้รักการอ่าน

2.       ร้อยละ 100   นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.       ร้อยละ  90  โรงเรียนเป็นแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง

 ภารกิจ  นโยบาย  และเป้าหมายสถานศึกษา

 1.       ภารกิจ  ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจดังนี้

1.       จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  (ปฐมวัย)  ให้แก่นักเรียนวัย 4 – 5 ขวบ  ให้มีความพร้อมเพื่อเตรียมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา  และพัฒนาการทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา

2.       จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  ให้แก่เด็กไทยทุกคน  ที่มีอายุในเกณฑ์ภาคบังคับ  ตาม   พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  .. 2545