ห้องผู้อำนวยการ


นายบุญส่ง  กว้างนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจประวัติส่วนตัว

               ชื่อ                          นายบุญส่ง            กว้างนอก

            สัญชาติ                 ไทย        เชื้อชาติ   ไทย    ศาสนา    พุทธ

            เกิดวันที่               18  ตุลาคม   2499  เกษียณอายุราชการ   2560

            ภูมิลำเนา              39  หมู่ 6  ตำบลตาเนิน    อำเภอเนินสง่า   จังหวัดชัยภูมิ

            ชื่อบิดา                  นายพัน   กว้างนอก            เสียชีวิต

            ชื่อมารดา              นางเปลี่ยน   กว้างนอก      มีชีวิตอยู่

            ชื่อคู่สมรส            นางปัญจมา     กว้างนอก     อาชีพ  รับราชการ ครู โรงเรียนบ้านหนองแขม

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3

            ชื่อบุตร                  คนที่ 1   นายพฤษพล    กว้างนอก                 อายุ   24  ปี

                                          กำลังศึกษาอยู่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                          คนที่ 2   นายสกลเดช    กว้างนอก                อายุ  20  ปี

                                          กำลังศึกษาอยู่  มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา

             เริ่มรับราชการ      6   พฤษภาคม    2520  ที่โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา  อำเภอบ้านเหลื่อม

                                          จังหวัดนครราชสีมา   อายุราชการ  34  ปี

             ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ

                                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


สรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ปีการศึกษา 255
4

โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ   มีระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนโดยคณะครูทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  แบ่งงานออกเป็น  4  ฝ่าย  ดังนี้

1.       งานบริหารวิชาการ                     นางทองเพชร  รัตนอังศิริกุล            เป็นหัวหน้างาน

2.       งานบริหารงบประมาณ             นางสอิ้ง    ศาลาศักดิ์                          เป็นหัวหน้างาน

3.       งานบริหารบุคคล                        นายนันทวุธ   รักษ์มณี                       เป็นหัวหน้างาน

4.       งานบริหารทั่วไป                         นางยุวดี   กุลนาฝาย                           เป็นหัวหน้างาน

ปัจจุบันมีข้าราชการครู  8  คน พนักงานราชการ  1  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน  ครูธุรการ 1 คน                   
พี่เลี้ยงเด็กพิการ  1  คน  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 คน  นักการภารโรง  1  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2554  มีนักเรียนทั้งสิ้น  136  คน  ระดับปฐมวัย  จำนวน  40  คน  ระดับประถมศึกษา  96   คน

1.   งานบริหารวิชาการ

        ผลงานด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ  ประจำปีการศึกษา  2554  มีดังนี้

1.       ผลการประเมินห้องสมุด 3ดี ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่       โนนสำราญ ประจำปีงบประมารณ 2554 ผลการประเมินได้รับรางวัลที่ 2

2.       ผลการประเมินสถานศึกษาส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ประจำปีงบประมารณ 2554 ผลการประเมินได้รับรางวัลที่ 3

3.       นางทองเพชร   รัตนอังศิริกุล  ครูชำนาญการพิเศษ เข้าแข่งขัน ครูสอนดี ระดับตำบล ผลการแข่งขันชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับตำแหน่งครูสอนดี ระดับตำบลบ้านค่าย ประจำปี 2554

4.       นางยุวดี   กุลนาฝาย  ครูชำนาญการพิเศษ เข้าแข่งขัน “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2554

5.       เด็กหญิงเนตรนภา   วงศ์ก่อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ       (Speech Contest) ช่วงชั้นที่ 1 ปีการศึกษา  2554  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554  ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ได้รับรางวัล เหรียญทอง

6.       เด็กหญิงศิรประภา    รักพงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ       (Speech Contest) ช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา  2554  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554  ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ได้รับรางวัล เหรียญทอง

 

7.       จากการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับประถมศึกษา เนื่องในกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม           ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมที่ 8 โครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2554  เมื่อวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัล เหรียญทอง

 

2.   งานบริหารงบประมาณ

                โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นดังนี้

1.       เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนและเงินเรียนฟรี 463,972.68   บาท

2.       เงินอาหารกลางวัน   184,600.00  บาท

3.       เงินงบประมาณ  4,730,633.25  บาท

4.       เงินงบประมาณสนับสนุนจ้างครูผู้ช่วยบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนจากอบต.บ้านค่าย             จำนวน  30,000.00  บาท

5.       เงินงบประมาณจาก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า  นักเรียน  และคณะครู  เป็นจำนวนเงิน  108,798.00  บาท  (เงินผ้าป่าเดือนมกราคม  – เมษายน 2554)

 

3.   งานบริหารบุคคล

                โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ  เช่น

1.       การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช  2551

2.       อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินความรู้ครู

3.       ศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  (โรงเรียนนอกกะลา) จ.บุรีรัมย์

4.       จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษา    บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ

5.       จัดอบรมเชิงวิชาการครู/บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ

6.       อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง”

7.       ประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศระดับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้รับรองคุณภาพภายนอกรอบสอง

8.       อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูปฐมวัย

9.       ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ครูกลุ่มระดับกลาง ปีการศึกษา 2554)

10.   ฝึกอบรมเทคนิคการสอนนักเรียนที่บกพร่องด้านการเรียนรู้ (L.D.)

11.   อบรมเชิงปฏิบัติการ (E-MES)

12.   อบรมหลักสูตรครูบรรณารักษ์ รุ่นที่ 2 โครงการพัฒนาครูกลุ่มวิชาบรรณารักษ์ ระดับกลาง            ตามโครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหารและครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554

13.   ประชุมการเตรียมงานโครงการค่ายวิชาการ การอ่านเขียนภาษาไทย

14.   โครงการค่ายวิชาการ พัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ

15.   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา

16.   กิจกรรมประกวดโครงงาน คุณธรรมสำนึกดี

17.   อบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย)

18.   ทดสอบวัดความรู้การอบรมครูด้วยระบบทางไกล (ETV) สาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

19.   อบรมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบกิจกรรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย พนักงานราชการ     ตำแหน่งครู ครูอัตราจ้าง สู่ความเป็นมืออาชีพ

20.   การเข้าค่ายสร้างสรรค์พัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

 

4.   งานบริหารทั่วไป

1.    งบประมาณดีดยกระดับอาคารเรียน งบโรงเรียนประสบอุทักภัยปีงบประมาณ 2553  ได้งบประมาณ  780,000 บาท

2.    ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน  เช่น  เทพื้นคอนกรีตหน้าอาคาร 1 , รอบบริเวณอาคารเอนกประสงค์ , ทางเดินชมสวนสมุนไพร   สนามและทางเดินเข้าห้องสมุด   ปรับปรุงสนามเด็กเล่น  ทาสีรั้วด้านหน้าโรงเรียน

                3.    ปรับปรุงห้องน้ำตามโครงการส้วมสุขสันต์  สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง

                4.    ปลูกผักกางมุ้งเพื่อส่งเสริมกิจกรรมอาหารกลางวัน เช่น ปลูกผักบุ้ง คะน้า หอม ผักชี มะเขือ

                5.    เลี้ยงปลานิลในบ่อธรรมชาติ

                6.    ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น

                7.    ถมดินรอบ ๆ รั้วโรงเรียนเพื่อเป็นคูกั้นน้ำ

                8.    ปรับปรุงอาคารเรียน  โดยยกพื้น  เทพื้นและจัดทำห้องปฐมวัย 2 ห้อง

                9.    เทพื้นถนนหน้าอาคารเรียน

                10.  ปรับปรุงไฟฟ้าภายในโรงเรียน (เปลี่ยนหม้อแปลงไฟขนาด 15 แอมม์) 3 เฟส  4  สาย

11.  โครงการตามรอยพ่อ (ปลูกผักปลอดสารพิษ) งบประมาณ  32,000 บาท  ได้รับการสนับสนุนจาก  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนสมทบร่วมสนับสนุน

                12.  จัดทำหลังคากันแดด(สแลน)หน้าอาคาร  2  โดยได้รับงบสนับสนุนจาก อบจ.ชัยภูมิ

                     จำนวน 30,000.-บาท

                13.  ปรับปรุงยกพื้น และปูกระเบื้องห้องรับประทานอาหารเด็กนักเรียนอนุบาล งบประมาณ 20,000 บาท

                14.  จัดทำหลังคากันแดดอาคารเรียนรู้ งบประมาณ 15,000  บาท

                15.  ต่อเติมห้องน้ำหลังอาคารเรียนรู้ งบประมาณ 18,000  บาท

                16.  จัดทำที่แยกขยะ งบประมาณ 9,000 บาท

                17. ได้รับการสนับสนุนเครื่องดนตรีไทยชุดเล็กจาก อบจ.ชัยภูมิ จำนวน 1 ชุด