activity‎ > ‎

รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหารฯ

โพสต์6 เม.ย. 2557 13:03โดยkroobannok wangkanlaung


     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล(ครั้งที่ ๒)  การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน (โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ) นายบุญส่ง  กว้างนอก  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยผู้ประเมิน นายอรุณ  ปรางค์ชัยภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ  อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ นางศุภมาส  ผุยแสงจัน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  และนายวิทศักดิ์  ชัยสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ

Comments