activity‎ > ‎

รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหารฯ

โพสต์2 ธ.ค. 2557 00:12โดยkroobannok wangkanlaung


     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ รับการมาตรวจและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสถานศึกษา (นายบุญส่ง  กว้างนอก) ที่ปฏิบัติงานในรอบการพิจารณาความดี ความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยผู้ประเมิน นายวิรัตน์  วิทยานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  ,นายอรุณ  ปรางค์ชัยภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ  อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ นางประภัสสร  สิตวงษ์  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  และนายวิชัย  จำพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญComments