แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์ฯ

 

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์เครือข่ายบ้านค่าย โนนสำราญ
ที่โรงเรียนฉิมพลีวิทยา  เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2554