activity

เข้าร่วมงาน "วันแห่งเกียรติยศ ’59 ประถมชัยภูมิ 1 "

โพสต์27 มี.ค. 2559 11:06โดยkroobannok wangkanlaung       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมงาน "วันแห่งเกียรติยศ ’59 ประถมชัยภูมิ 1 "  ในวันที่  24  มีนาคม 2559  ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานในพิธี “วันแห่งเกียรติยศ ’59 ประถมชัยภูมิ 1 “ ประจำปีการศึกษา 2558  ผู้กล่าวรายงาน นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานว่า สืบเนื่องจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ใช้กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา  การจัดงาน “วันแห่งเกียรติยศ ’59 ประถมชัยภูมิ 1 “ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดี จากประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 20 ศูนย์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน และโรงเรียนทุกโรงในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้วย


ร่วมงานการรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์27 มี.ค. 2559 11:05โดยkroobannok wangkanlaung        โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมงานการรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18 มีนาคม 2559  ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว   โรงเรียนได้นำผลงานการจัดการศึกษาในรอบปี นำเสนอต่อชุมชน คณะครูรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ครูดีเด่น การสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยมีนายธนชน มุทาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ครูดีเด่น พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนในศูนย์ฯ  ผู้ปกครองและนักเรียนได้ให้ความสนใจในการแสดงออกของนักเรียนแต่ละโรงเรียน ด้วยความสุขสนุกสนานเป็นอย่างดี... 


จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์20 มี.ค. 2559 10:42โดยkroobannok wangkanlaung         โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยโรงเรียน และคณะครู  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558   ในวันที่ 17 มีนาคม 2559  นายสมชาย  ไตรทิพย์ กรรการสถานศึกษา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2558  โดยมีนางทองเพชร  รัตนอังศิริกุล ครูชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบถึงวิธีการดำเนินงานของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2559  และมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป
รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหารฯปีการศึกษา ๒๕๕๘

โพสต์16 มี.ค. 2559 04:23โดยkroobannok wangkanlaung


     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ รับการมาตรวจและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสถานศึกษา (นายบุญส่ง  กว้างนอก) ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยผู้ประเมิน นายวิรัตน์  วิทยานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  ,นายสุเทพ  เยี่ยมศิริ  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด,  นางประภัสสร  สิตวงษ์  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  และนายวิชัย  จำพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ

รับการประเมินครูและบุคลากรดีเด่น ฯลฯ

โพสต์29 ก.พ. 2559 20:33โดยkroobannok wangkanlaung


       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู รับการประเมินครูและบุคลากรดีเด่น ในวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการผู้ประเมิน นายวิชัย จำพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ประธานกรรมการ,  นายปริญญา บุญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิมยา กรรมการ, นายสุริยนต์ วงษ์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา กรรมการ เพื่อรับรางวัล โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร  เนื่องในงานรายงานผลการจัดการศึกษาต่อสาธารณชน ของศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙  ที่จะถึงนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 


รับการออกค่ายจิตอาสา ภาษาอังกฤษสู่ชุมชน

โพสต์23 ก.พ. 2559 07:14โดยkroobannok wangkanlaung     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู รับการออกค่ายจิตอาสา ภาษาอังกฤษสู่ชุมชน จากนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ตามความถนัดและความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนาน  และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลาย  ร่วมเล่นเกมส์กิจกรรมต่างๆ  ที่จัดให้ด้วยความสนุกสนานเป็นการสร้างความมั่นใจความกล้าแสดงออกของนักเรียน


ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการรากเหง้าวัฒนธรรมไทย “นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ปีที่ 2”

โพสต์23 ก.พ. 2559 07:02โดยkroobannok wangkanlaung      โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการรากเหง้าวัฒนธรรมไทย “นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ปีที่ 2” ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  ที่ผ่านมา โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เดินนำขบวนฯ มีหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเดินรณรงค์เป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ และเพื่อเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกายของชาวจังหวัดชัยภูมิ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของศิลปะแลวัฒนธรรมไทยในอนาคตให้คงอยู่สืบไป

จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โพสต์11 ม.ค. 2559 06:12โดยkroobannok wangkanlaung


     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา - ค่ายกิตตินันท์ แคมป์  ตำบลหนองหัวแรต  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ ๗  - ๘  มกราคม ๒๕๕๙   ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ ความสามัคคี และความสนุกสนานกันอย่างถ้วนหน้า
จัดกิจกรรม " วันเด็กเเห่งชาติ " ประจำปี ๒๕๕๙

โพสต์11 ม.ค. 2559 06:02โดยkroobannok wangkanlaung


     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ได้จัดกิจกรรม " วันเด็กเเห่งชาติ " ประจำปี ๒๕๕๙   ในวันพุธที่ ๖ มกราคม  ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ดำเนินกิจกรรมโดยเด็กหญิงอรรวรรณ  รู้ยืนยง ประธานนักเรียน โดยมีนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กเเห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๙  ได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ในการสนับสนุนสิ่งของ รางวัลต่างๆ  อาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมครั้งนี้    บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมเกมตอบคำถาม  การแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น

จัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” ประจำปี ๒๕๕๙

โพสต์11 ม.ค. 2559 06:01โดยkroobannok wangkanlaung


        โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรโรงเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่”  ประจำปี  ๒๕๕๙  ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีไทย  โดยในงาน ได้มีการเล่นเกมเหยียบลูกโป่งแข่งขันกัน  เต้นรำประกอบเพลงแต่ละช่วงชั้น  และการจับฉลากของขวัญทั้งนักเรียนและคณะครู  เพื่อมอบความ สุขในวันปีใหม่ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข และความสนุกสนาน...
1-10 of 94